Phim Bộ
Bá Chủ Bến Thượng Hải 1 (1993) Shanghai Godfather (1993)
Trần Mộng Cát (1998) The Witty Attorney (1998)
Chân Mệnh Thiên Tử (1986) Heir To The Throne Is (1986)
Lão Cửu Môn (2016) The Mystic Nine (2016)
Đặc Cảnh Phi Long (2002) Police Special Force (2002)
Cô Tinh Kiếm Khách (1994) The Lone Star Swordsman (1994)
Chiêu Diêu - Chiêu Dao (2019) The Legends (2019)
Anh Hùng Thủy Hử - Anh Hùng Truyền Thuyết (1992) Story Of The Water Margin (1992)
Tuyệt Đại Song Kiêu (1979) The Twins (1979)
Thiết Huyết Đại Kỳ Môn (1989) The Sect Of Blood And Iron (1989)
Quan Thế Âm (1985) The Reincarnated Princess (1985)
Tửu Quyền Tô Khất Nhi (1982) The Legend Of Master So (1982)
Võ Đang Trương Tam Phong (1996) Rise Of The Taiji Master (1996)
Thục Sơn Kỳ Hiệp 1 (1990) The Gods And Demons Of Zu Mountain (1990)
Nguyên Chấn Hiệp (1993) The Legendary Ranger (1993)
Đại Thích Khách (1997) The Hitman Chronicles (1997)
Cực Độ Không Linh (1992) Tales From Beyond (1992)
Bang Phái Phong Vân (1986) The Upheava (1986)